شرایط حمل و نقل

ارسال در سراسر ایران رایگان می باشد.

شرایط تعویض و استرداد کالا:

-تعویض تا 1 هفته بدون کسر هزینه انجام میگردد.
-ارجاع کالا تا 24 ساعت بدون کسر هزینه انجام می پذیرد پس از 24 ساعت تا یک هفته با کسر 9% انجام می گیرد.